1. Smluvní strany

1.1 EU Fasteners Portal, s.r.o.

Se sídlem Novobranská 532/20, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 04264100
čísla účtů:
2700853396/2010 – EUR
2700847279/2010 – CZK
Zapsáni pod spisovou značkou C 89072
(dále jen „Poskytovatel“)

1.2 Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt, který si zadá prostřednictvím webu www.fasteners.eu poptávku. (dále jen „Poptávající“)

2. Popis služby

Služba www.fasteners.eu slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost EU Fasteners Portal, s.r.o.

Zadání poptávek prostřednictvím webu www.fasteners.eu umožňuje poptávajícímu subjektu velmi snadno, rychle a efektivně rozeslat svůj požadavek na relevantní dodavatele a získat tak celou řadu nabídek k výběru. Po zadání je poptávka doručena operátorovi, který ji do 1-2 pracovních dnů zveřejní na webu a rozešle jednotlivým dodavatelům, kteří jsou zaregistrováni v placeném režimu na www.fasteners.eu. Operátor má právo kontaktovat Poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

U poptávek zveřejněných na www.fastneners.eu jsou viditelné kontaktní údaje na Poptávajícího pouze zaregistrovaným dodavatelům v placeném režimu.

Po odeslání poptávky se uloží kontaktní údaje do databáze a prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme, můžete kdykoliv znovu zadat nové poptávky bez nutnosti dalšího vyplnění kontaktních údajů.

Zadání poptávky je zdarma, Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli za její zadání a rozeslání na relevantní dodavatele.

Podmínky pro zadání poptávky:

  • Poptávka musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Velikost příloh k poptávce je omezena. Přiložit lze maximálně dva soubory, kdy každý z přiložených souborů nesmí přesáhnout velikost 1MB.
  • Poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě.
  • Prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.
  • Smysl poptávky nesmí být skryt za účelem nabídky a propagace vlastního zboží a služeb.
  • Poptávající souhlasí s uvedením svých kontaktních údajů na webových stránkách www.fasteners.eu.
  • Tímto prohlašujete a zaručujete, že (i) vlastníte všechna práva ke svému uživatelskému obsahu a k němu, (ii) pokud uživatelský obsah podléhá vlastnickým právům třetích stran, máte všechny potřebné licence, práva, souhlasy a oprávnění k publikování obsahu Uživatelský obsah, který odešlete, a udělení zde udělených práv, včetně povolení od všech osob, které se objevují ve vašem Uživatelském obsahu; (iii) nejste nezletilí, (iv) jste ze zákona oprávněni zveřejňovat uživatelský obsah a použití vašeho uživatelského obsahu licencovanými stranami, jak je popsáno v tomto dokumentu, neporuší práva, mimo jiné včetně autorských práv, ochranné známky, soukromí, publicita nebo jiná vlastnická práva jakékoli třetí strany nebo jakýkoli zákon. Jste výhradně odpovědní za jakýkoli Uživatelský obsah, který odešlete. Jste právně odpovědní za Uživatelský obsah, který odešlete, včetně například materiálu chráněného autorským právem, ochrannou známkou, patentem nebo zákonem o obchodním tajemství nebo jinými zákony o vlastnických právech bez svolení autora nebo vlastníka nebo subjektu uvedeného v takovém příspěvku, nebo pomlouvačné komentáře.


3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání poptávajícího v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínkami pro zadání poptávky. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a nerozeslání a výmaz poptávky.

3.2 Poptávající

Poptávající může požádat Poskytovatele o ukončení platnosti poptávky na webových stránkách www.fasteners.eu nebo tak učinit sám prostřednictvím služby monitoru poptávky. Poptávku, která byla již jednou rozeslána dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi dodavateli a poptávajícími.

Poskytovatel služby má právo zasílat poptávajícímu e-mailem obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod.

Poptávající má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e- mailem.

Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací Poptávajícího na portále www.fasteners.eu je vyjádřen bezpodmínečný souhlas Poptávajícího s těmito obchodními podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Poptávajícím při poskytování služby - zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a Poptávajícím.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poptávajícím a Poskytovatelem okamžikem registrace Poptávajícího na portále www.fasteners.eu.

Společnost EU Fasteners Portal, s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.fasteners.eu. – tímto je změna Poptávajícímu oznámena, s čímž Poptávající vyslovuje souhlas. Poptávající má ve lhůtě do 14 dní po oznámení změny obchodních podmínek možnost změnu obchodních podmínek odmítnout a z tohoto důvodu smlouvu písemně vypovědět, a to s výpovědní lhůtou 1 měsíc běžící ode dne, ve kterém Poskytovatel výpověď Poptávajícího obdržel.

Vzhledem k bezúplatnému charakteru poskytovaných služeb se Poptávající tímto předem vzdává veškerých svých práv na náhradu újmy vzniklých mu vůči Poskytovateli poskytováním služeb dle smlouvy nebo v souvislosti s nimi, vyjma práv na náhradu újmy způsobené mu Poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti.


Pro právní vztahy mezi Poskytovatelem a Poptávajícím platí právo České republiky. Poskytovatel a Poptávající se podrobí výlučné jurisdikci českých soudů, přičemž místně příslušným soudem je dle dohody stran věcně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo Poskytovatel.

Za informace, vč. jejich obsahu, uvedené na webu www.fasteners. eu společnost EU Fasteners Portal s.r.o. neručí.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2017.