Shanghai Fast-Fix Rivet Corporation

Shanghai Fast-Fix Rivet Corporation

No. 1151, Lian Xi Road, Pu Dong Shanghai China
201204 Shanghai , China